כניסה לחברות וארגונים
כניסה לחברות וארגונים
פתרונות לחברות וארגונים
אנו יוצרים עבור חברות ואירגונים רשת נסיעות פנימית השייכת רק לעובדים, כך שכולם יכולים לנסוע ביחד, לחסוך בהוצאות הדלק והרכב הפרטי וכמובן ליצור יחסים בין אישיים קרובים.
מה חוסכים? הוצאות רכב, דלק, חנייה, עומסי תנועה וזיהום אוויר.
מחפשים פיתרון לחברה או אירגון?
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם
תנאי שימוש

pickapp  הינו שירותהמקשר בין נוסעים לנהגים פרטיים על מנת לנסוע ביחד ("שיתוף נסיעה"),בנסיעות פרטיות לצרכים פרטיים. הנסיעה היא בחינם, או בתמורה למחיר מוסכם להשתתפותבהוצאות הדלק, בהתאם לתנאים שיוסכמו בין הצדדים.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין השירותלבין המשתמש בשירותי השירות להלן: ("המשתמש".)

השימוש בשרות pickapp  מהווה הסכמהוקיבול לאמור בתנאי. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) מאינו רשאילעשות שימוש באתר. Pickapp  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תנאי השימוש מעת לעת, והוראות אלה יחייבומרגע השינוי, ללא דרישה להתראה כלשהי. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האםבוצעו שינויים להסכם זה. Pickapp שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות השירות ללאכל הודעה מוקדמת.

 האמור בלשון זכריראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה במשמע ולהיפך, האמור בלשון יחיד יראו אותוכאילו נאמר גם בלשון רבים במשמע ולהיפך.

תנאישימוש :

1.      כללי

 

1.      למשתמש רשותלגלוש ולהשתמש בשירותי השירות אך ורק בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

2.       שימוש באתר ובשירות משמעו אחד או יותר מהבאים: פרסום נסיעות, חיפוש, צפיהבנסיעות, תגובה על נסיעה ופעולות נוספות.

3.       המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה עםבעלי השירות.

4.       השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים. אין להשתמש בשירותי השירות למטרות רווחו/או באופן מסחרי.

5.       רישום ו/או שימוש בשירותי השירות הינם לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש,וישמשו לצרכיו האישיים בלבד. המשתמש אינו רשאי להתיר לאחר את השימוש בפרטיוהאישיים, ו/או במודעות שפרסם, והוא אינו רשאי להעביר בכל דרך שהיא את זכויותיו לכלאדם או גוף אחר.

6.       הרישום לאתר נעשה דרך שירות פייסבוק (facebook ).

7.       המשתמש מתחייב שהנתונים אותם מסר על עצמו הינם אמיתיים ומדויקים, בין אםמסרם באתר, ובין אם בשירות פייסבוק, ומסכים לעדכנם מעת לעת, ככל שהדבר יידרש.

8.       המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק בשירות.

9.       לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

 

2.      מדיניות פרטיות

 

1.      הגולש מסכים כיהמידע שמסר ופרטיו האישיים יהיו חשופים לעיונם של הגולשים האחרים, בהתאם להרשאותשנתן המשתמש בחשבון הפייסבוק האישי שלו. עם זאת, ייתכן שיתוף מידע נרחב יותרמהרשאות הפרטיות בפייסבוק, לצורך הפעלת השירות באופן תקין.

2.      Pickapp  מתחייבת שלא להעביר את פרטיהמשתמש למי שאינו מורשה לכך על-פי דין או על-פי התקנון, ללא הסכמתו המפורשת מראששל המשתמש.

3.       Pickapp  לא תמכור או תעביר את פרטי המשתמש לכל גורם צד ג'או גורמי פרסום. עם זאת, ייתכן והשירות יעבירנתונים מצרפייים (aggregated) לצרכים סטטיסטיים שונים.

4.       עצם ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני רלוונטי,הודעות sms וכל מידע פרסומיהקשור לשרות זה בהתאם לתנאי ההסכמה בהצטרפות לאפליקציית פייסבוק.

5.       המשתמש בשירות מתחייב בזאת להימנע מהעלאת תוכן או מביצוע פעולות אשר יש בהןמשום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאה או פרסום תוכןאשר יש בו משום הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשוןהרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו.

6.       המשתמש בשירות מתחייב להימנע מעשיית שימוש בשירותי השירות לצורך איסוף מידעו/או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל.

7.      Pickapp  שומרתלעצמה את הזכות למנוע את שירותי השירות ממשתמש אשר הפר תנאי מתנאי השימוש המפורטיםלעיל, או בכלל, וכן להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה, אשר בוצעה על-ידי משתמש ואשריש בה משום הפרת תנאי מתנאי השימוש המפורטים לעיל, או בכלל.

8.       בעלי השירות שומרים על זכותם להשעות ו/או להפסיק את חברות המשתמש או גישתולשירות השירות, במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת כל דין על-ידי המשתמש.

 

3.      זכויות יוצרים.

 

1.      זכות היוצריםבעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונים לבעלי השירות או ליוצר התוכן,לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה באופן בלעדי, לפי חוקזכויות יוצרים, התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעלהזכות.

 

4.       מהלך נסיעה

 

1.      יודגש מלכתחילהכי פרטי סעיף זה מחייבים את המשתמש, אך השירות אינו מתחייב בשום צורה לנכונותםו/או לקיומם של תנאים אלה מצד המשתמשים.

2.       המשתמש מתחייב לפרסם פרטים אמיתיים ונכונים, לרבות מסלולי נסיעה, ותוכניותאחרות.

3.       זהירה ואחראית, ומנגד מתחייבים הנוסעים שלא להתערב בצורה הנהיגה של הנהג.

4.       באחריות הנוסע לבדוק כי לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף וכי הכיסוי הביטוחי שלומאפשר לו להסיע נוסעים אחרים, ואילו הנהג יהיה חייב, לבקשת הנוסע, להציג בפניו אתרישיונות הנהיגה והרכב והביטוחים.

5.       בכל מקרה, כל מידע בנוגע להתנהגות במהלך הנסיעה, תמחור נסיעה, מסלולהנסיעה, עישון או מוסיקה במהלך הנסיעה וכל שאר הפרטים הלוגיסטיים המוסכמים ביןהנהג לנוסע אינם מחייבים בשום אופן וצורה את בעלי השירות.

 

 

6.       אחריות המשתמשים

 

1.      השימוש בשירותהשירות והנסיעה עצמה הם תחת אחריותם הבלעדית של המשתמשים, וכל הסכם בין נהג לנוסע(להלן: "הצדדים"), ו/או כל שינוי בהסכם בין הצדדים הינו באחריותםהבלעדית, ואין לבעלי השירות שום אחריות או התחייבות מכל מן וסוג שהוא בנוגע להסכםכאמור.

2.       מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הינו הליך המתנהל ללא מעורבות אדם,ובעלי השירות אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלהטרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

3.       בשום מקרה לא יהיו בעלי השירות אחראים לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו משתמש אשרהסתמך על התכנים המופיעים בשירות השירות. כל הסתמכות מצד משתמש על תכנים, שירותים,פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחריםהינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

4.       הגולש מצהיר בזאת כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסדשייגרמו לו בגין השימוש בשירות השירות. ובכלל זאת, איחורים, תאונות, עוגמת נפש,היבטים כלכליים והיביטי מיסוי וכל אירוע אחר, לרבות פלילי שיתרחש במהלך הנסיעה,לפניה, אחריה או בהקשר לה.

 

 

5.       אחריות להתאמתהשירות וזמינותו.

 

1.      השירות ניתן as-is ובעלי השירות אינם מבטיחים את התאמת שירותיהשירות למשתמש או בכלל, וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות השירות או את זמינותשירותי השירות.

2.       באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי השירות, כי אלו אכן מתאימיםלצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

3.       יודגש כי השירות הינו שירות צעיר בתחילת דרכו.

 

 

6.       שיפוי

 

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי השירות בגין כל תביעהאו טענה של כל אדם עקב פעולות המשתמש באתר.

 

7.       ברירת דין וסמכותשיפוט

 

הדינים אשר יחולו על תנאי השימוש המפורטים לעילהינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה אומהשימוש בשירותי השירות, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.